Algemene Voorwaarden

Boot Varen Den Haag

Algemene Voorwaarden Artikel 1: Aansprakelijkheid

Boot Varen Den Haag kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de vaart. Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schadevergoeding door aantoonbare opzet of grove schuld door Boot Varen Den Haag. De wettelijke schadevergoeding is beperkt tot ten hoogste de boothuur van de betreffende vaart. Kinderen vallen onder de verantwoording van de ouders / verzorgers.

De deelnemer en/of de opdrachtgever is jegens Boot Varen Den Haag aansprakelijk voor schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door het doen of nalaten van hemzelf, of door hem “toegelaten” derden.

Het is mogelijk dat Boot Varen Den Haag voor u een combinatie boeking maakt, van een boottocht met een activiteit van een externe partner zoals bijvoorbeeld een restaurant. Op de activiteit van het partner bedrijf rusten in sommige gevallen andere voorwaarden en regels dan op de activiteiten van Boot Varen Den Haag. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever om de algemene voorwaarden van de partnerbedrijven op te vragen. Boot Varen Den Haag kan niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de activiteit van het partnerbedrijf. Alle partners zijn zorgvuldig geselecteerd door ons.

Artikel 2: Algemene regels

–      Indien er gebruik gemaakt wordt van een schipper van Boot Varen Den Haag, is deze altijd de baas aan boord. Hij of zij bepaalt wat er gebeurd. Veiligheid gaat altijd voor.

–      Het is niet toegestaan de boot door te verhuren (wederverhuur) of in welke vorm dan ook commercieel in te zetten voor eigen gewin zonder dat daar uitdrukkelijke toestemming voor is verleend door Boot Varen Den Haag.

–      Mensen onder invloed van alcohol (dronkenmanschap) kunnen toegang tot de boot ontzegd worden. Dit ontslaat de hurende partij niet van zijn of haar verplichtingen!

–      Ook bij wangedrag heeft de schipper het recht de tocht te onderbreken of per direct te beëindigen. Dit ontslaat de hurende partij niet van zijn of haar verplichtingen!

Artikel 3: Passagiers

Op de website www.BootVarenDenHaag.nl staat aangegeven hoeveel personen er maximaal aan boord mogen in de boot. Het is niet toegestaan om zonder overleg met meer personen dan aangegeven aan boord te treden. Dit geldt ook voor de boten die door Boot Varen Den Haag worden ingehuurd ten bate van de deelnemer en/of de opdrachtgever.

Indien u een van onze rondvaart arrangementen met catering heeft besteld, dan horen wij uiterlijk  72 uur voor afvaart wat het definitieve aantal passagiers/deelnemers gaat worden.
Eventuele wijzigingen die 72 uur voor aanvang aan Boot Varen Den Haag worden doorgegeven, worden voor afvaart met u verrekend.
Indien op de dag zelf alsnog meer passagiers/deelnemers dan verwacht aan boord mee gaan, dan zal hiervoor moeten worden bijbetaald.
Zijn er op de dag zelf echter minder passagiers/deelnemers aanwezig dan aan ons is doorgegeven, dan kunnen wij geen restitutie aanbieden voor deze passagiers/deelnemers die niet aanwezig zijn.

Artikel 4: Vaartijden

De vaartijden van uw boottocht worden altijd vooraf vastgelegd. Bent u te laat, dan zal dit van uw eigen vaartijd afgaan.

Artikel 5: Regen of extreem weer

Boot Varen Den Haag heeft vanwege de kans op regen een annuleringsbeleid wat zeer specifiek voor regen is geschreven. Bij Boot Varen Den Haag kunt u bij extreme regen en/of onweer telefonisch tot 2 uur voor aanvang kosteloos annuleren. Boot Varen Den Haag zal van te voren altijd proberen om telefonisch contact met u te krijgen voor overleg over het weer. Uiteraard kunt u ook altijd zelf contact opnemen met Boot Varen Den Haag voor overleg.

Er is echter één uitzondering, namelijk als u catering heeft besteld, dan gelden andere regels (zie annuleringskosten indien catering aan boord).

Boot Varen Den Haag vaart met open boten. Op BootVarenDenHaag.nl onze Facebookpagina https://www.facebook.com/BootVarenDenHaag/ op Twitter https://twitter.com/BootVarenDH en op Instagram https://www.instagram.com/bootvarendenhaag/ ziet u hoe de rondvaartboten eruit zien. Indien gedurende een tocht de regen in hevigheid toeneemt kan tijdelijk worden geschuild onder een van de vele bruggen in Den Haag en Scheveningen.

Bij een boottocht die eenmaal is begonnen kan geen restitutie meer plaats vinden.

Boot Varen Den Haag behoudt zich het recht voor om een boottocht vanwege weersomstandigheden te allen tijde te annuleren ivm de veiligheid van haar passagiers en eigen personeel.

Artikel 6: Op- en afstapplaats

Boot Varen Den Haag spreekt van te voren met de opdrachtgever af bij welke opstapplaats de rondvaartboot klaar ligt.

Boot Varen Den Haag spreekt van te voren met de opdrachtgever af bij welke afstapplaats er aangemeerd gaat worden. Slechts in overleg met de opdrachtgever en de schipper kan hier vanaf geweken worden. Dit kan inhouden dat er extra kosten in rekening gebracht worden.
Duurt een boottocht hierdoor korter dan zal er geen restitutie plaats vinden vanuit Boot Varen Den Haag.

Artikel 7: Boeking

Een boeking is pas definitief als u per e-mail, of via Whatsapp een bevestiging van Boot Varen Den Haag heeft ontvangen. Vanaf dat moment kan de boeking alleen nog middels annulering worden teruggedraaid. Hier zijn kosten aan verbonden, zoals wordt aangegeven onder artikel 12 “Annulering”.

Artikel 8: Wijziging Boeking door opdrachtgever

Een boeking kan te allen tijde kosteloos worden gewijzigd, tenzij er sprake is van catering aan boord. Indien binnen 72 uur voor aanvang het aantal personen naar boven wordt gewijzigd dan zal de cateraar bepalen of hij de extra personen kan leveren. Indien de cateraar kan leveren dan dienen de extra personen het normale arrangementstarief te voldoen.

Indien binnen 72 uur voor aanvang het aantal personen naar beneden wordt bijgesteld dan zal de catering worden bereid op basis van het vooraf geboekte aantal personen. Er zal dan voor deze personen geen terugbetaling/wijziging plaatsvinden.

Artikel 9: Wijziging boeking door Boot Varen Den Haag

Onder onvoorziene of extreme omstandigheden is Boot Varen Den Haag gerechtigd de geboekte tocht te wijzigen. Boot Varen Den Haag zal altijd proberen een alternatief te bieden dat zoveel mogelijk lijkt op hetgeen is geboekt. Indien opdrachtgever zich niet kan vinden in de wijziging dan zal Boot Varen Den Haag het (reeds) betaalde bedrag retour storten.

Bij extreem hoog dan wel extreem laag water is Boot Varen Den Haag gerechtigd de vaartocht aan te passen, zodanig dat dit het resultaat van de normale tocht niet aantast.

Artikel 10: Opzegging boeking door Boot Varen Den Haag

Boot Varen Den Haag heeft het recht tot 7 dagen voor aanvang de overeenkomst op te zeggen indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan het vooraf gepubliceerde minimum aantal deelnemers (let op! Dit geldt alleen voor speciale events/tochten op basis van losse inschrijvingen).

Boot Varen Den Haag heeft het recht om een boottocht te annuleren bij extreme weersomstandigheden. Boot Varen Den Haag is afhankelijk van waterstanden. Indien het waterpeil extreem is gestegen, of gedaald kan Boot Varen Den Haag niet varen en heeft zij het recht om een boeking te annuleren. Volledige restitutie geldt in dit geval voor de opdrachtgever.

Boot Varen Den Haag heeft te allen tijde het recht de overeenkomst op te zeggen in geval van gewichtige omstandigheden die onvoorzienbaar en niet te verhelpen of te vermijden zijn zoals (burger)oorlog, terreur, (politieke) onrust, natuurrampen, voedselschaarste, brandstofschaarste, algemene stakingen, (grootschalige) demonstraties, pandemie, langdurige uitval elektriciteit et cetera. Volledige restitutie geldt in dit geval voor de opdrachtgever.

Artikel 11: Betaling                                                 (Algemene Voorwaarden Boot Varen Den Haag)

Uw boeking is voor “U” als opdrachtgever definitief indien u onze nota per bank heeft voldaan. Let op! Niet betalen betekent niet dat u geen definitieve boeking “bij ons” heeft geplaatst. Zolang u een boeking niet annuleert blijft deze geldig en moet u deze als zodanig betalen. Indien u wilt annuleren zijn hier kosten aan verbonden, zoals in artikel 12 staat vermeld.

Het totaalbedrag van de boothuur, catering en/of rondvaart arrangementen kan worden voldaan door middel van overschrijving op onze bankrekening NL50 INGB 0007 2004 00 ten name van C.J.W. van Bemmel en onder vermelding van uw factuurnummer.

Bij betalingen op de dag zelf zal de schipper een Tikkie / betaalverzoek sturen. U kunt op verzoek vooraf ook middels pinpas / credit card / debit card aan boord betalen. Houd rekening met een betalingstoeslag.

Eventuele verrekeningen als gevolg van wijzigingen en/of extra personen op de dag van varen zelf, moeten op de dag zelf contant / Tikkie worden voldaan door u, voor de boottocht start.

Indien wij een bedrag moeten terugbetalen dan zal dit binnen 7 dagen na de boottocht per bank aan u retour worden gestort.

Artikel 12: Annulering

De opdrachtgever kan de opdrachtbevestiging / boeking annuleren door een kennisgeving aan Boot Varen Den Haag. Dit dient per e-mail en tevens per telefoon te worden gedaan. Wij brengen voor een annulering 10% kosten van het totale boekingsbedrag in rekening. Binnen 2 uur voor afvaart en annulering zonder overleg brengen wij 25% annuleringskosten van uw totale boekingsbedrag in rekening.
Is er een arrangement geboekt met catering aan boord, dan gelden er andere annuleringsvoorwaarden (zie het volgende artikel “annulering bij catering”). Is een tocht eenmaal begonnen dan kan er niet meer worden geannuleerd en zal er dus geen restitutie plaatsvinden.

Artikel 13: Annuleringsvoorwaarden indien catering aan boord

Naast de reguliere annuleringskosten van 10% of 25% brengen wij annuleringskosten in rekening voor de bestelde/gemaakte cateringproducten. Indien wij niet 72 uur voor aanvang van een tocht de catering afbestellen bij onze cateraar, dan moeten wij de bestelling bij de cateraar afnemen en betalen. Wij berekenen deze kosten volledig door aan de opdrachtgever. Uiteraard kan de opdrachtgever de gemaakte catering producten ophalen/meenemen aangezien de opdrachtgever hiervoor ook heeft betaald. De annuleringskosten voor eventuele catering zijn per arrangement verschillend.

Artikel 14: Veiligheid

Tijdens de vaart behoudt de schipper zich het recht voor, de vaart te onderbreken en of af te wijken van de besproken route indien er naar zijn inzicht onverantwoordelijke of onveilige situaties voordoen of niet gehandeld wordt conform de voorwaarden. Er mag geen afval, glaswerk, voedsel en boot-inventaris overboord gegooid worden. Het gooien van voorgaande items zal leiden tot onmiddellijke stopzetting van de vaartocht.

Desgewenst zijn er zwemvesten aan boord.

Artikel 15: Consumpties aan boord

Het is toegestaan om op vaartochten van Boot Varen Den Haag eigen dranken en hapjes mee te nemen.  Onbeschonken varen is belangrijk voor de schipper zelf, de overige passagiers, andere mensen op het water en de boot. Boot Varen Den Haag is niet verantwoordelijk voor iedere vorm van schade die ontstaat door beschonken passagiers, deelnemers, klanten en/of opdrachtgevers. Verder wordt van u verwacht dat u zorgvuldig met uw omgeving omgaat en geen afval overboord gooit. Alle zelf meegenomen consumpties en het bijbehorende afval dient u zelf na afloop van de tocht van boord mee te nemen.

Artikel 16: Klachten                                                     (Algemene Voorwaarden Boot Varen Den Haag)

Indien de deelnemer een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst constateert, dient hij deze zo spoedig mogelijk te melden bij Boot Varen Den Haag, opdat deze een passende oplossing kan treffen. Indien de tekortkoming niet binnen redelijke termijn wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van het arrangement of de activiteit, moet deze zo spoedig mogelijk worden gemeld aan Boot Varen Den Haag.

Indien de klacht ter plaatse niet naar tevredenheid behandeld wordt, kan deze uiterlijk binnen 14 dagen na afloop van het arrangement of de activiteit schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Boot Varen Den Haag. Heeft het arrangement of de activiteit geen doorgang gevonden dan geldt hiervoor een termijn van een maand na de oorspronkelijke aanvangsdatum.

Iedere aanspraak uit welke hoofde dan ook, als ook ieder recht op ontbinding van de overeenkomst, vervalt bij niet tijdige melding doch in ieder geval 1 maand na afloop van het arrangement of de activiteit.

Artikel 17: Bevoegde rechter en Nederlands recht

Op alle overeenkomsten gesloten met Boot Varen Den Haag is het Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is van toepassing uitgesloten. Alle mogelijke geschillen met Koper die voortvloeien uit de met Koper gesloten Overeenkomst of de uitvoering daarvan worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag.

Gebruik van uw e-mailadres

Uw e-mailadres wordt automatisch in onze database bewaard. We gebruiken uw e-mailadres voor communicatie, marketing- of service-doeleinden van Boot Varen Den Haag. Deze toestemming is op elk moment door u weer in te trekken. Uw e-mailadres wordt uitsluitend intern gebruikt en wordt nooit verstrekt aan derden.

Foto en/of videomateriaal 

Tijdens de rondvaarten en boottochten van Boot Varen Den Haag kan het voorkomen dat de schipper, of derden ingehuurd door Boot Varen Den Haag, foto en/of videomateriaal vast leggen van u en de overige opvarenden. Dit beeldmateriaal kan gebruikt worden op onze website, ons Facebook / Instagram account, ons Twitter account en communicatie, marketing- of service-doeleinden van Boot Varen Den Haag.
Als een opdrachtgever een definitieve boeking bij Boot Varen Den Haag heeft geplaatst, geeft de opdrachtgever toestemming om tijdens de vaart foto en/of videomateriaal vast te laten leggen door Boot Varen Den Haag. 

Algemene voorwaarden Boot Varen Den Haag

Algemene Voorwaarden Boot Varen Den Haag Rondvaart Sloep Huren

Bedankt voor het lezen van de Algemene Voorwaarden van Boot Varen Den Haag.

Wij nodigen iedereen van harte uit om contact met ons op te nemen als er onduidelijkheden en/of vragen zijn.